Zo maak je als zzp’er de beste keuze in verkiezingstijd

Woensdag 17 maart is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Zzp’ers stonden de afgelopen kabinetsperiode regelmatig in de politieke belangstelling. Het ging dan over onderwerpen als schijnzelfstandigheid en minimumtarieven, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenopbouw en fiscale regelingen zoals de zelfstandigheidsaftrek.

Een beknopt overzicht met zzp-standpunten van 14 politieke partijen als pdf is hier te downloaden. Klein formaat(300KB) Groot formaat (4,5 MB)

Schijnzelfstandigheid

VVD. Zzp’ers krijgen een eigen rechtspositie in het Burgerlijk Wetboek, waardoor de beoordeling of iemand een echte zzp’er is objectiever en voorspelbaarder is. Naast een boete bij schijnzelfstandigheid wordt de werkgever verplicht de zzp’er in dienst te nemen.

CDA. Zorgen voor meer duidelijkheid over de rechtspositie van zzp’ers.

D66. Grote verschillen tussen arbeidsrelaties leiden tot schijnzelfstandigheid of oneerlijke concurrentie. Deze verschillende vormen van werk moeten verkleind worden om niet de kosten, maar de aard van het werk bepalend te laten zijn voor de vorm van de arbeidsrelatie.

GroenLinks. Schijnzelfstandigheid onmogelijk maken door onder andere de premie voor werkgevers op tijdelijke contracten te verhogen en alle werkenden gelijk voor de belasting te behandelen. Daarnaast komt er een zelfstandigencontract voor zzp’ers. 

SP. Voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie.

PVDA. Een werkgever mag alleen zzp’ers inhuren voor werk dat geen onderdeel van de organisatie is, niet behoort tot de gewone werkzaamheden van de werkgever en waarvoor bijzondere kennis nodig is.

ChristenUnie. Om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij’ hanteren. Heldere, begrijpelijke en handhaafbare scheidslijnen moeten voor dit onderscheid zorgen.

Partij voor de Dieren. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan en medewerkers worden niet gedwongen zzp’ers te worden. Van de verschillende arbeidscontracten blijven het vaste en tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen en het zelfstandigencontract voor zzp’ers over.

SGP. Echte zzp’ers moeten de ruimte krijgen. Schijnzelfstandigheid moet tegengegaan worden.

FvD. De Wet DBA heeft ervoor gezorgd dat veel zzp’ers zonder werk zitten. De dreiging van boetes en naheffingen heeft opdrachtgevers massaal afgeschrikt om met zzp’ers in zee te gaan. De wet DBA moet afgeschaft worden en een overzichtelijke en effectieve regeling, vergelijkbaar met de VAR, moet terugkomen.

De PVV, 50PLUS en DENK benoemen in hun verkiezingsprogramma’s schijnzelfstandigheid niet.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

VVD. Een betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Door deze verzekering op basisniveau in te richten en collectief te organiseren, blijft de premie laag.

PVV. Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.

CDA. Voor alle werkenden komt er een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid.

D66. Arbeidsongeschiktheid is een risico dat iedereen kan overkomen. Daarom komt er een betaalbaar collectieve arbeidsongeschiktheidszekering waaraan alle werkenden deelnemen.

GroenLinks. Er komt een collectieve basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Zelfstandigen kunnen zich daar bovenop vrijwillig bijverzekeren bij dezelfde publieke instantie die de basisvoorziening verstrekt.

SP. Sociale zekerheid voor zzp’ers verbeteren, onder meer door recht op een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

PVDA. Alle werkenden bouwen verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid op vanaf hun eerste werkdag. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen daaraan mee, zodat ook zzp’ers op sociale bescherming kunnen rekenen bij tegenslagen en voor de oude dag.

ChristenUnie. Er komt een verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers.

Partij voor de Dieren. Zzp’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheidsverzekering.

DENK. Een betaalbare en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

SGP. Zzp’ers dienen niet verplicht te worden tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering als zij gegarandeerd de verantwoordelijkheid nemen om zelf andere, passende maatregelen voor dit risico te treffen.

FvD. Zelfstandigen niet dwingen aan verplichte verzekeringen deel te nemen. Keuzevrijheid staat centraal.

50PLUS benoemt in zijn verkiezingsprogramma een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers niet.

Pensioen

VVD. Zzp’ers krijgen meer mogelijkheden vrijwillig een fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, zowel via pensioenfondsen als via individuele (verzekerings)producten. Zelfstandigen krijgen hierbij de mogelijkheid tussentijds een deel van hun pensioen op te nemen voor scholing.

PVV. Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren voor hun pensioen.

CDA. Voor zelfstandigen wordt het eenvoudiger en vooral vanzelfsprekender om een pensioen op te bouwen.

D66. Het blijft voor zzp’ers een vrijwillige keuze om pensioen te sparen via een fonds. Veel zzp’ers regelen hun pensioen liever zelf. Je kunt als zzp’er bijvoorbeeld via je eigen huis sparen, het geld opzijzetten, via een verzekeraar pensioen opbouwen of beleggen. Er zijn ook zzp’ers die geen pensioen sparen. Dat blijft mogelijk. Er komt een onderzoek om te kijken hoe het voor zzp’ers aantrekkelijker gemaakt kan worden om vrijwillig bij een pensioenfonds aan te sluiten.

GroenLinks. Iedereen die werkt, moet zeker zijn van een goed pensioen. Daarom gaan werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie betalen voor iedereen die voor ze aan het werk is, ook voor uitzendkrachten en zzp’ers.

SP. Sociale zekerheid voor zzp’ers verbeteren, onder meer door recht op een goed pensioen.

PVDA. Iedereen die werkt krijgt steun bij pech en een fatsoenlijk pensioen. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen mee, zodat ook zzp’ers op sociale bescherming kunnen rekenen bij tegenslag en voor de oude dag.

ChristenUnie. Zzp’ers krijgen het recht pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Partij voor de Dieren. Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen. Zij krijgen toegang tot een (collectieve) pensioenverzekering.

SGP. Zzp’ers houden keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Verplichte pensioenopbouw via pensioenfondsen is onwenselijk. Zzp’ers moeten de ruimte krijgen om hun oudedagsvoorziening in te vullen via bijvoorbeeld een fonds, een eigen woning of via investeringen in de eigen onderneming. Zzp’ers die wel willen intekenen op een collectieve regeling moeten daarvoor de ruimte krijgen.

FvD. Zzp’ers niet dwingen om aan een verplichte pensioenverzekeringen deel te nemen.

50PLUS en DENK benoemen een pensioen voor zzp’ers in hun verkiezingsprogramma niet.

Overige punten mbt zelfstandigheid

VVD. Voor zzp’ers komen er meer mogelijkheden om via arbeidsmarktscans een hypotheek te krijgen. Zzp’ers krijgen een eigen positie in de Sociaal-Economische Raad (SER), zodat zelfstandigen mee kunnen praten over beleid dat hen direct raakt.

CDA. De wettelijke betalingstermijn van overheden en grote bedrijven aan zzp’ers verlagen van 60 naar 30 dagen.

D66. 10 weken partnerverlof bij geboorte, ook voor zelfstandig ondernemers. Waarbij het UWV tenminste 100 procent van het minimumloon doorbetaalt. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor collectieve onderhandelingen voor zelfstandig ondernemers, zodat zij tegenwicht kunnen bieden aan de marktmacht van opdrachtgevers.

SP. Er komt een wettelijk maximum voor de inhuur van externen bij overheden en alle andere bedrijven en organisaties die publieke diensten uitvoeren.

ChristenUnie. Snelle betaling door overheden. Zij moeten minimaal 90 procent van de openstaande facturen binnen 30 dagen betalen.

DENK. Snijden in de regeldruk voor ondernemers.

De PVV, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en FVD benoemen in hun verkiezingsprogramma’s verder geen zzp-specifieke onderwerpen.