Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten van Flex-Onderwijs. Flex-Onderwijs is een initiatief van Flexplus BV
De volledige algemene voorwaarden

Art. 1 Definities
Definities worden uitgelegd.

Art. 2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten geleverd door Flex-onderwijs.nl.

Art. 3 Betaling
Betalingen dienen te geschieden binnen een betalingstermijn van 14 dagen.

Art. 4 Aanbiedingen/offertes
Aanbiedingen zijn hoogstens 6 maanden geldig, tenzij anders vermeld.

Art. 5 Prijzen
Genoemde prijzen zijn inclusief eventuele BTW, tenzij anders vermeld. 

Art. 6 Prijsindexering
Indien er prijzen worden aangepast, wordt dit eerst gecommuniceerd middels het bij Flex-onderwijs.nl bekende e-mailadres.

Art. 7 Informatieverstrekking
U stelt alle informatie die voor de uitvoering relevant is (VOG, Diploma) beschikbaar aan Flex-onderwijs. U staat ook in voor de juistheid van deze informatie/documenten. U blijft eigenaar van deze informatie/documenten en Flex-onderwijs.nl zal deze dan ook niet mogen verspreiden of tonen aan derden zonder uw toestemming.

Art. 8 Intrekking opdracht
Flex-onderwijs.nl kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien. Een restitutie van de resterende periodieke kosten is hierbij aan u verschuldigd.

Art. 9 Uitvoering van de overeenkomst
Wij dienen beide de uitvoering naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uit.

Art.10 Registratie-duur en -kosten
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.
Kosten door zelfstandige (60,44 euro inclusief btw) zijn jaarlijks en niet te verspreiden over de 12 maanden en vooraf te betalen.

Art.11 Wijziging van de overeenkomst
Bij wijziging en of aanvulling van de overeenkomt licht Flex-onderwijs u zo spoedig mogelijk schriftelijk in. Is samenspraak is wijziging mogelijk.

Art.12 Overmacht
Als er een situatie voordoet waarbij Flex-onderwijs door overmacht niet aan de plichten kan voldoen, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Art.13 Verrekening
U doet afstand van het recht om een schuld aan Flex-onderwijs te verrekenen met een vordering op Flex-onderwijs.nl.

Art.14 Opschorting
U doet afstand van het recht om de nakoming van deze overeenkomst op te schorten.

Art.15 Overdracht van rechten
Rechten kunnen niet zonder toestemming worden overgenomen.

Art.16 Verval van vordering
Elk recht op schadevergoeding vervalt. Voor beide partijen.

Art.17 Verzekering
U dient uw diensten aan uw klanten, verkregen vanuit Flex-onderwijs.nl, verzekerd te hebben.

Art.18 Aansprakelijkheid schade
De vergoeding voor eventuele schade, voortkomend uit schuld van Flex-onderwijs.nl, is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijksheidsverzekering wordt uitbetaald.

Art.19 Aansprakelijkheid voor u
U bent zelf (of uw verzekering) aansprakelijk voor eventuele geleden schade.

Art.20 Vrijwaring
Flex-onderwijs.nl vrijwaart zich tegen alle aanspraken van derden.

Art.21 Klachtplicht
U bent verplicht klachten aangaande de geleverde dienst door Flex-onderwijs.nl aan Flex-onderwijs.nl door te geven.

Art.22 Eigendomsvoorbehoud
De door Flex-onderwijs.nl geleverde informatie en documenten blijven eigendom van Flex-onderwijs.nl totdat hier anders overeengekomen is. Dupliceren hiervan is niet toegestaan.

Art.23 Intellectueel eigendom
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen behoudt Flex-onderwijs.nl het recht de term “Flex-Onderwijs / Flex-advies / flex-docent / flex-kracht / flexleerkracht / flex-leerkracht” en het bijbehorende concept als enige te gebruiken.

Art.24 Geheimhouding
Bedrijfsinformatie (wederzijds) dienen vertrouwelijk mee omgegaan worden.

Art.25 Boete op overtreding geheimshoudingsplicht
Indien de eerdergenoemde geheimhoudingsplicht wordt overtreden geldt hier een boete voor.

Art.26 Niet overname personeel
U staat vrij partijen direct te benaderen tenzij uw activiteiten overeenkomen met die van Flex-onderwijs.

Art.27 Geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.